GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gezien de uitgebreide mogelijkheden en risico’s die het internet biedt, verzoeken wij u de navolgende algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website, die wij voor uw eigen en onze bescherming hebben opgesteld, in acht te nemen. Wij danken u voor uw medewerking.

1. Persoonlijke gegevens

Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

2. Updates van de gebruiksvoorwaarden

Vanwege de voortdurende wijzigingen op technisch en juridisch gebied zijn wij genoodzaakt de bestaande gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of te actualiseren. U wordt verzocht elke keer wanneer u onze website bezoekt de datum van de laatste versie te controleren. De huidige versie dateert van April 2012.

3. Auteursrechten, handelsmerken en overige intellectuele eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berust het eigendom van alle op onze website geplaatste content, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, graphics en audio- of  videobestanden bij ons. (Zie in dit verband ook de opmerking met betrekking tot hyperlinks onder Nr. 3). Deze auteursrechtelijk beschermde content mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke en niet voor openbare of commerciële doeleinden (downloads, vermenigvuldiging, etc.). Wijzigingen in, vertalingen van, of overige bewerkingen of verwerking van de content is uitsluitend toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Beiersdorf AG.

Het onbevoegde gebruik of misbruik van geregistreerde handelsmerken of logo’s van Beiersdorf AG is niet toegestaan.

NB Elke schending van onze auteursrechten of overige intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

4. Afwijzing van aansprakelijkheid

Deze website is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door inwoners van het land dat door u is geselecteerd in het splash screen op www.niveamen.com, met inachtneming van de toepasselijke plaatselijke wet- en regelgeving. Het op deze website gepubliceerde materiaal, inclusief producten, diensten en informatie, is mogelijk niet geschikt of beschikbaar voor andere locaties dan de geselecteerde. Voor zover via deze site aangeboden aanbiedingen, producten of diensten krachtens de toepasselijke wet- of regelgeving van het door u geselecteerde land verboden zijn, zijn deze ongeldig. U wordt verzocht naar www.niveamen.com te gaan en daar uw locatie te selecteren om naar de toepasselijke site te worden geleid.

Bij het opstellen en bekrachtigen van de in deze website opgenomen informatie is elke mogelijke zorg betracht. Wij aanvaarden echter geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit daarvan.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Beiersdorf AG is niet op de hoogte van de content van deze websites en verstrekt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van onwettige content of overige schendingen op deze websites. Beiersdorf AG verwijdert echter prompt elke koppeling of content zodra zij zich ervan bewust wordt dat daarmee de toepasselijke wet- of regelgeving wordt overtreden.

Deze website is ontworpen om daarop algemene informatie te verstrekken en vervangt op geen enkele wijze medisch of beroepsmatig advies. Voor dergelijk advies dient u contact op te nemen met een arts of deskundige van uw eigen keuze. Beiersdorf AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen die zijn uitgevoerd op basis van op deze website gepubliceerde informatie.

Het gebruik van deze website en het downloaden van gegevens geschiedt uitsluitend voor het eigen risico van de gebruiker. Beiersdorf AG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, in het bijzonder aan gegevensbestanden, hardware en/of software van de gebruiker, voortvloeiend uit of als gevolg van dergelijke handelingen. De verantwoordelijkheid wegens opzet en grove nalatigheid is niet uitgesloten.

5. Sluitende bepalingen

Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in enig rechtsgebied onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is of wordt verklaard, wordt daardoor de geldigheid of afdwingbaarheid in dat rechtsgebied van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aangetast.

Indien u gevallen van schendingen op onze websites wenst te melden, kunt u daarvoor contact opnemen met:

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Duitsland
Telephone: +49 (0)40 - 4909- 0