PRIVACY BELEID

PRIVACY BELEID

Beiersdorf AG (“Beiersdorf”) is zich ervan bewust dat haar gebruikers belang hechten aan de bescherming en de vertrouwelijke behandeling van hun persoonsgegevens. Graag vertellen wij u welke informatie wij over u verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan waarmee u geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, e-mailadres of postadres. Beiersdorf verzamelt uitsluitend persoonsgegevens van u indien u deze gegevens uitdrukkelijk beschikbaar hebt gesteld (bijvoorbeeld wanneer u inschrijft op e-mail nieuwsbrieven, deelneemt aan een gebruikersonderzoek, wedstrijd of prijsvraag, proefproducten of brochures aanvraagt, of om informatie verzoekt) en met het gebruik daarvan akkoord gaat.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen, gebruikt en ter beschikking gesteld met uw toestemming en voor zover dit – voor wat betreft inhoud en tijd – noodzakelijk is in elk specifiek geval, bijvoorbeeld om antwoord te kunnen geven op uw vragen of verzoeken, te reageren op uw eventuele bezwaren of u te informeren over de resultaten van een wedstrijd of prijsvraag.

Het is in dit verband mogelijk dat Beiersdorf uw persoonsgegevens beschikbaar stelt aan andere ondernemingen die deel uitmaken van het wereldwijde Beiersdorf concern of aan externe dienstverleners voor verdere verwerking ervan. Zo kunnen dienstverleners worden ingeschakeld voor het verzenden van producten, verspreiden van reclamemateriaal of in verband met wedstrijden. Beiersdorf eist van deze partijen dat zij de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig onze instructies en met inachtneming van deze kennisgeving van gegevensbescherming.

Voor elke andere terbeschikkingstelling van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de inloggegevens waarmee u toegang krijgt tot onze websites, aan sociale media websites van derden zoals Facebook of Twitter, is uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming vereist. Beiersdorf garandeert dat uw persoonsgegevens niet aan derden worden verkocht of verhuurd. Zij kan evenwel informatie met betrekking tot u bekendmaken indien zij daartoe wettelijk verplicht is of op verzoek van een daartoe bevoegde overheidsinstantie.

Gebruik van persoonsgegevens voor reclame- of marketingdoeleinden

Als u uitdrukkelijk toestemming verleent voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele of marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens ook doorlopend voor deze doeleinden opgeslagen en gebruikt, bijvoorbeeld voor het versturen – hetzij via e-mail of gewone post hetzij via andere communicatiekanalen waarmee u akkoord bent gegaan – van nieuwsbrieven, proefproducten, of uitnodigingen tot het deelnemen aan wedstrijden en prijsvragen. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor het creëren en in stand houden van een gebruikersprofiel op basis waarvan wij u op uw persoon afgestemde reclames en aanbiedingen kunnen doen. Verder kunnen de door u ter beschikking gestelde gegevens worden gebruikt voor het analyseren en verbeteren van onze webdiensten, advertenties, marktonderzoek en verkoop.

Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken. Na ontvangst van uw verzoek daartoe worden al uw persoonsgegevens door ons gewist.

Recht op informatie

Op uw verzoek ontvangt u van ons onmiddellijk een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel tijdens uw bezoeken aan onze website van u hebben verzameld. U kunt uw verzoek daartoe richten aan de hierboven vermelde adressen.

Automatisch opgeslagen informatie (niet-persoonlijke gegevens)

Bij elk bezoek aan onze website wordt automatisch algemene, niet tot uw persoon herleidbare informatie verzameld, zoals de naam van uw internetprovider (of in geval van bedrijfsnetwerken, de naam van het bedrijf), de website die u voorafgaand aan de onze hebt bezocht, welke informatie op onze website u hebt bekeken, de datum en tijd waarop, en het besturingssysteem en de browserversie die u gebruikt.

Deze informatie wordt in geanonimiseerde vorm verzameld en uitsluitend geanalyseerd en gebruikt om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren. Deze informatie wordt op geen enkele andere wijze verwerkt en wordt niet aan andere partijen verstrekt.

Cookies

Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en die nodig zijn om onze website te kunnen gebruiken. Wij maken gebruik van cookies om meer inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt en om de navigatie ervan te vergemakkelijken. Zo helpen cookies ons om vast te stellen of u een pagina van onze website al hebt ingezien. Cookies kunnen ons ook vertellen of u onze website eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe gebruiker bent. In de door ons gebruikte cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen en zij verzamelen op geen enkele andere wijze tot uw persoon herleidbare informatie. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u uw Internet browser zodanig instellen dat alle cookies van de harde schijf van uw computer worden gewist, of dat alle cookies worden geblokkeerd, of dat u een waarschuwing ontvangt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, zodat de website kan nagaan hoe de website door bezoekers wordt gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd, waaronder ook uw geanonimiseerde IP-adres, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u en anderen de website gebruiken, om rapporten te maken voor de beheerder van de website en voor het ontwikkelen c.q. beschikbaar stellen van nieuwe services op het gebied van website- en internetgebruik. Google is gerechtigd om deze informatie door te geven aan derden indien Google daartoe wettelijk verplicht is, of wanneer derden deze informatie verwerken ten behoeve van Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere data die Google beheert. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser-instellingen aan te passen. Maar let op: als u dat doet is het mogelijk dat u niet alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u in met het datagebruik en de dataverwerking door Google, zoals hierboven staat omschreven.
Wilt u niet dat een door uw gebruik van deze website gegenereerde cookie door Google wordt gedetecteerd, en dat gegenereerde data (inclusief uw IP-adres) niet worden doorgegeven aan Google, dan kunt u deze browser-plugin downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kinderen

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen. Zodra wij erachter komen dat dergelijke gegevens aan ons zijn verstrekt zonder toestemming van de ouders of de wettelijke voogd van het kind, doen wij ons uiterste best deze gegevens onmiddellijk te wissen. Wij zijn daarbij gebonden aan de instructies die wij met betrekking daartoe van u als ouders of wettelijke voogd ontvangen.

Gegevensbeveiliging

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, veranderingen, diefstal, of toegang door onbevoegde derden.

Updates en Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze kennisgeving van gegevensbescherming van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen zonder u daarvan voorafgaand in kennis te stellen. U wordt verzocht deze kennisgeving van tijd tot tijd in te zien om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen daarin. De ingangsdatum van de kennisgeving wordt door ons aangegeven.